Υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών

Η Μεταλλοδομική Κέρκυρας ανέλαβε υπεργολαβίες έργων στην μαρίνα Γουβιών  Κέρκυρας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του πολιτικού μηχανικού Καταβούτα Δημήτρη για λογαριασμό της Άπαξ Κατασκευαστικής.

Έργα

Μερικά από αυτά τα έργα ήταν κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων, έργα αποστράγγισης σε περιοχή φύλαξης σκαφών, περιφράξεις, περιφράξεις υποσταθμού μέσης τάσης,  εγκατάσταση μονάδος επεξεργασίας νερού αντίστροφης όσμωσης, επέκταση δικτύου ύδρευσης, τοποθέτηση σταθμών υδροληψίας (pillar) νερού, ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομων και πινακίδων,  αισθητική αναδιαμόρφωση οικίσκου υποδοχής, κατασκευή και εγκατάσταση σκιάστρων αυτοκινήτων, σύνθετες μεταλλικές κατασκευές screening, θεμελίωση εφελκυόμενων τεντών και αποκαταστάσεις στα σημεία θεμελίωσης ( Arkas synthesis   σχεδιασμός, προμήθεια και τοποθέτηση ) , κ.α.